Súťaže - pravidlá

Pravidlá súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Štatút upravuje podmienky účasti na súťažiach uverejnených na facebookovej stránke https://www.facebook.com/finetextilsk , spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na ich realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)
 

Obchodné meno: STOFFE INTERIER, spol.s.r.o.

Sídlo: Prievozská 16730/4D, 82109 Bratislava

IČO: 36553531, DIČ: 2020161440, IČ DPH: SK2020161440

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 126869/B

2. Trvanie súťaže
Trvanie súťaže je definované a oznámené v každom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

3. Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má vek nad 18 rokov. Do súťaže sa používateľ zapojí podľa pravidiel, ktoré budú stanovené v súťažnom príspevku. Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz (ak to nie je vyslovene uvedené v súťažnom príspevku inak). Zvyčajne pridaním iba jedného komentára alebo nahratím jednej fotografie. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky uvedené v súťažnom príspevku. 

4. Výhra
Predmet výhry je uvedený v súťažnom príspevku. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný súkromnou správou na Facebooku. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. Odovzdanie výhry zabezpečí usporiadateľ súťaže prostredníctvom pošty alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená Organizátorom súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou. 

5. Určenie víťaza a oznámenie výhry
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebookovom profile Finetextil. Víťaz bude priamo kontaktovaný Organizátorom písomne osobnou správou na Facebooku. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

6. Ochrana osobných údajov
Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ako je uvedené na stránke https://www.finetextil.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením, doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@finetextil.sk.

7. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok súťaže po jej vyhlásení.

 

V Bratislave, dňa 3.3. 2021